Versenykategóriák

  • Nagyjátékfilmes versenykategória

  • Képzőművészeti versenykategória

  • Egyetemisták filmjeinek versenye